Nyereményjáték-szabályzat

Blooomio nyereményjáték-szabályzat (továbbiakban Szabályzat)

 

1. A nyereményjáték szervezője és lebonyolítója

A Blooomio (Szobota Zsuzsanna e.v., 1165 Budapest Anilin utca 2/c, 56240357-2-42 ) (továbbiakban Szervező) nyeremenyjátékot szervez (továbbiakban Játék)

2. Kik vehetnek részt a játékban?

A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban Játékos). Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. A Játékban a Szervező dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Szabályzat szerint történik. Amennyiben a Szabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 

3. A Játék időtartama: 2023. augusztus 12. – 2023. augusztus 19.

4. Nyertesek száma: 1 fő

5. Nyeremény: véletlenszerű sorsolással kiválasztott, nyertes nyereménye 1 db általa választott Blooomio ajtódísz az Őszi kollekcióból az általa választott méretben (maximum 40cm).

6. Sorsolás és eredményhirdetés: 2023. augusztus 20:00.

7. A játék menete:

Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a nyereményjátékban és jogosult legyen a nyereményre a Blooomio Instagram oldalára kikerülő játékfelhívás szerint kell eljárnia (be kell követnie a Blooomio Instagramoldalát, megírni hozzászólásban, hogy melyik őszi ajtódíszt szeretné milyen méretben és betaggelni 3 személyt, aki örülne a dekornak)

8. A nyerteseket, a poszt kommentelői adatbázisából véletlenszerűen választjuk ki a https://lukky.app/ alkalmazás segítségével, a sorsolás nem nyilvános.

9. Nyeremények, nyertesek

A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.

A nyertes nevét a Szervező Instagramoldalán tesszük közzé legkésőbb a sorsolásra megjelölt időpontot követő 10 órán belül.

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha: a Játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét, ha az értesítő levélre 1 munkanapon belül nem válaszol, ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot, ha egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert, ha egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja, ha jelen Szabályzat bármely pontját megsérti.

A nyertesekkel Instagram üzenetben vesszük fel a kapcsolatot és egyeztetjük velük a nyeremény átvételének részleteit. 

Amennyiben a nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot, vagy ha a nyertes nem jogosult a nyereményre, pótnyertest sorsolunk.

A Játékos köteles együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban. A nyereményt a Blooomio az eredményhirdetéstől számított 3 munkanapon belül postázza a nyertesnek. 

10. A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

11. Adatkezelés és adatvédelem

A Játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Játékos adatait az adatfeldolgozón kívül harmadik felek részére nem továbbítjuk, kizárólag a jelen Szabályzatban részletezett célra, a nyertes azonosítására, nyereményének részleteivel kapcsolatos egyeztetésre használjuk.

A Játék résztvevőinek adatait a Szervező a Szabályzatban meghatározottaktól eltérő célokból nem kezeli, és nem dolgozza fel, illetve adatait kizárólag a jogszabályban engedélyezett határidőig, illetve a játékban résztvevő tiltási nyilatkozatának kézhezvételéig kezeli.

Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni. 

Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.

A Játékban való részvétellel Játekos hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím, postacím), a Szervező a nyeremény kézbesítése céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje. Feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező jelen Játék lebonyolítása során az nyeremények kézbesítése céljából, a Játék időtartama alatt felhasználja, valamint, hogy azokat az általa megadott adatok feldolgozásával megbízott adatfeldolgozók részére továbbítsa ugyanezen célra.

A Játékosok személyes adatait a Szervező kizárólag a Játékossal történő kommunikációra használja, majd azokat a nyeremények sikeres átadása után törli.

12. Kizárás 

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyeremény játékszellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt.

13. Vegyes rendelkezések

A Szervező fenntartja a jogot jelen Szabályzat módosítására, a Játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.

 Ezt a nyereményjátékot az Instagram semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

 

Budapest, 2023. 08. 12.